Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach MIN-NOVATION: Sieć innowacyjności w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach BATco: Współpraca na rzecz rozwoju bałtycko-adriatyckiego korytarza transportowego
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Infotur 3
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach B-Team: „Zespół B” - grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Gmina Łodygowice Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Gmina Ślemień Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości
 Gmina Kozy Współpraca strażaków bez granic
 Zamek Cieszyn SEE: Dzieląc się doświadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach TAB: Weź oddech! - Planowanie działań  dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012

Program Współpracy Transgranicznej Reczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 

 

 

OSIE PRIORYTETOWE I TEMATY PROGRAMU

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zostały zdefiniowane następujące osie priorytetowe i tematy, w ramach których możliwa jest realizacja projektów transgranicznych:

 

Oś priorytetowa I

Rozwój infrastruktury transgranicznej

Tematy:

 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
 2. Infrastruktura ochrony środowiska

 

Oś priorytetowa II

Rozwój społeczno-gospodarczy

Tematy:

 1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 3. Projekty sieciowe

 

Oś priorytetowa III

Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

 

Oś priorytetowa IV

Pomoc techniczna

 

 

Obszar objęty programem

Obszar wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka obejmuje polsko-słowackie pogranicze na poziomie następujących jednostek NUTS III oraz NUTS IV (ang. Nomenclature of Teritorial Units for Statistics - nazewnictwo jednostek terytorialnych dla celów statystycznych):

 • słowacka część pogranicza - kraj żyliński i kraj preszowski

 

 • polska część pogranicza - podregiony: bielsko-bialski (część woj. śląskiego), nowosądecki (część woj. małopolskiego), krośnieńsko-przemyski (część woj. podkarpackiego) oraz obszar powiatów: pszczyńskiego (woj. śląskie), oświęcimskiego (woj. małopolskie), rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszów (woj. podkarpackie).


W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim oraz w powiecie grodzkim Rzeszów projekty są realizowane zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dopuszczającym możliwość przyznania do 20% alokacji środków EFRR na program na realizację projektów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.

 

Obszar województwa śląskiego objęty programem:

NUTS III podregion bielsko-bialski (od 1 stycznia 2008 podregion bielski):

 • Bielsko - Biała (miasto na prawach powiatu);
 • powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
 • powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice;
 • powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

NUTS IV

 • powiat pszczyński, gminy: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec.

Zasadniczym warunkiem kwalifikowalności partnera wiodącego oraz innych partnerów jest ich umiejscowienie na obszarze wsparcia. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji Komitetu Monitorującego Program, EFRR może w wysokości nieprzekraczającej 20% kwoty swojego wkładu do programu finansować wydatki poniesione przez partnerów mających siedzibę na obszarach przyległych do zasadniczego obszaru programu.

 

 

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 mogą być:
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełny wykaz potencjalnych beneficjentów zawara Podręcznik Programu.

Kwalifikującymi się beneficjentami końcowymi Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 są:

 • podmioty posiadające osobowość prawną opartą na obowiązującym prawie krajowym,
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt,
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których nadrzędna jednostka będzie starała się o dotację (wraz z ustaleniem, który podmiot będzie realizował projekt),
 • podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem wsparcia programu pod warunkiem, że posiadają kompetencje i działają na terenie wsparcia, a działania projektu będą miały oddziaływanie na obszar wsparcia (z zachowaniem zasady elastyczności 20%).

 

SKŁADANIE WNIOSKU

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013, wspólny dwujęzyczny wniosek przygotowany i uzgodniony przez partnerów z obu krajów składany będzie przez partnera wiodącego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST).
 
Na etapie opracowania wniosku (z wyjątkiem Osi priorytetowej III) wnioskodawcy mogą uzyskać pomoc w Regionalnych Punktach Kontaktowych (Urzędy Marszałkowskie Województw objętych programem w Polsce) i w Punktach Informacyjnych na Słowacji.
 
W przypadku mikroprojektów wnioski składane są do właściwego partnera lub partnera wiodącego projektu parasolowego (w Polsce są to euroregiony a w Republice Słowackiej – wyższe jednostki terytorialne). Euroregiony po stronie polskiej i wyższe jednostki terytorialne po stronie słowackiej odpowiadają za przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom i za promocję w Osi priorytetowej III: Wsparcie Inicjatyw Lokalnych (Mikroprojekty).

 

 

FINANSOWANIE

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, podobnie jak pozostałe programy, realizowane w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
Alokacja środków z EFRR na współfinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych wyniosi 157 407 763 euro. Płatności realizowane są jako refundacja poniesionych wydatków. Poziom współfinansowania projektu transgranicznego ze środków EFRR został określony na poziomie do 85% kosztów kwalifikowalnych.


promocja EWT