Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach BATco: Współpraca na rzecz rozwoju bałtycko-adriatyckiego korytarza transportowego
 Miasto Katowice SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska
 Nadleśnictwo Wisła Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko - słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji
 Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra
 Gmina Zebrzydowice  Aktywnie w stronę turystyki pogranicza
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegląd filmowy Kino na Granicy
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie Kłajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilotażowego LONGLIFE
 Gmina Wilamowice  Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie GreenITNet: Zielona sieć IT w Europie
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach B-Team: „Zespół B” - grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu

Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami.

 

PRIORYTETY

Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności

Cel: Wzmocnienie rozwoju regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie źródeł innowacji i ich związków z MŚP, tworzenie dogodnych warunków dla transnarodowego transferu wiedzy i technologii oraz podnoszenie umiejętności przyswajania nowej wiedzy przez społeczeństwo.

Priorytet 2 - Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność

Cel: Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności regionu Morza Bałtyckiego poprzez zmniejszanie barier w swobodnym przepływie towarów, usług i osób.

Priorytet 3 - Morze Bałtyckie jako wspólne dobro

Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki usprawnieniu procesu zrównoważonego zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego.

Priorytet 4 - Atrakcyjne i konkurencyjne miasta i regiony

Cel: Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów obszaru Morza Bałtyckiego w skali europejskiej poprzez formułowanie zasad polityki zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

Kraje:

 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Łotwa
 • Litwa
 • Polska
 • Szwecja
 • Białoruś (kraj partnerski)
 • Norwegia (kraj partnerski)

 

Wybrane regiony

 • Niemcy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklenburgia-Vorpommnern, Schleswig-Holstein, Dolna Saksonia (tylko region NUTS II Regierungsbezirk Lüneburg),
 • Rosja (kraj partnerski): Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republika Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym.

 

bsr

 

 

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Kwalifikującymi się beneficjentami programu są:

 • władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne oraz ich związki),
 • instytucje badawcze i szkoleniowe,
 • organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.                                                           

Prywatne (komercyjne) organizacje mogą uczestniczyć w projektach jako partnerzy dodatkowi z własnym wkładem finansowym.

Partnerzy projektu muszą pochodzić co najmniej z trzech różnych krajów znajdujących się na obszarze objętym programem, w tym:

 • partner wiodący ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego znajdującym się na obszarze objętym programem lub w Norwegii,
 • dwaj partnerzy projektu mają siedzibę na obszarze objętym programem. Jeden z tych dwóch partnerów projektu musi mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego znajdującym się na obszarze objętym programem

Każdy z wyżej wymienionych trzech beneficjentów musi wnieść wkład finansowy w celu realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto muszą oni współpracować przynajmniej w jednym z następujących obszarów: wspólne opracowywanie, wspólna realizacja lub wspólne zatrudnienie pracowników dla przedsięwzięcia.

 

PROJEKTY STRATEGICZNE

Projekt ma szczególnie strategiczne znaczenie dla programu, jeśli ma następujące cechy:

 • odnosi się do problemu i przedstawia rozwiązanie mające zasadnicze znaczenie dla stabilnego rozwoju całego BSR, zgodnie z prezentacją w Rozdziale 3.2 (Kwestie wspólnego zainteresowania) i 3.1 (Analiza SWOT),
 • jego obszar geograficzny lub obszar, na który projekt ma wpływ, obejmuje cały BSR,
 • zawiera on etap inwestycyjny (z inwestycjami w infrastrukturę i/lub lokalnymi działaniami) do zbadania i weryfikacji rozwiniętej lub dostosowanej strategii/planu działania,
 • ma silne wsparcie polityczne na poziomie krajowym, który to poziom bierze odpowiedzialność za realizację transnarodowo przygotowanych inwestycji i za poparcie zaleceń politycznych.

Wszystkie projekty strategiczne mogą mieć składnik Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwai Partnerstwa (EISP/ang.ENPI)

Przykłady projektów strategicznych znajdują się w każdym priorytecie tematycznym.

 

FINANSOWANIE

Całkowity budżet Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 wynosi 236,6 mln EUR (+ wkład partnerów projektu ze szczebla narodowego, regionalnego i lokalnego). Środki przeznaczone na realizację Programu pochodzą z różnych źródeł, mianowicie z:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 208 mln EUR
 • Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - ok. 22,6 mln EUR
 • narodowego wkładu Norwegii - 6 mln EUR

Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln EUR. 

 

DOFINANSOWANIE

Wysokość dofinansowania, które można uzyskać w związku z realizacją projektu w ramach programu, wynosi:

 • do 75% kwalifikowalnych kosztów dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii (ze środków EFRR),
 • do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski (ze środków EFRR),
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Norwegii (narodowy wkład Norwegii),
 • do 90% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Białorusi (ze środków EISP).

 promocja EWT